Program


 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, 

Program Executive Master of Business Administration (MBA)


 

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu oferuje Program Executive Master of Business Administration (MBA) wypracowany w ciągu wieloletniej współpracy z Central Connecticut State University (CCSU), USA i Politechniki Krakowskiej. Program obejmuje 300 godzin, głównie zajęć interaktywnych, takich jak: analiza przypadków, trening kierowniczy, warsztaty, gry,  symulacje, ćwiczenia komputerowe, oraz 45 godzin z przeznaczeniem na wykonanie i obrony pracy końcowej, prowadzony w systemie modułowym. Jest on adresowany do osób z wyższym wykształceniem bez szczególnego przygotowania ekonomicznego. Osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu biznesu i zarządzania, posiadających minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe. Biznes i zarządzanie w teorii to wiedza z podstawowych dziedzin między innymi finansów, rachunkowości, marketingu, komunikacji, strategii, zarządzania, prawnych aspektów działalności gospodarczej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Stąd oferowany program oferuje następujące moduły tematyczne:

  • Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki wolnorynkowej
  • Kierowanie ludźmi
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Marketing
  • Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu
  • Finansowe koncepcje dla menedżerów
  • Zarządzanie w złożonych organizacjach
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zagadnienia prawne zarządzania
  • Zarządzanie jakością


Szkołę kończy wykonanie i obrona pracy końcowej - dyplomowej.

 

Zawartość tematyczna modułów:

 

Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki rynkowej
Mikroanaliza rynku: popyt, podaż i koszty; podaż i popyt – mechanizm cen; elastyczność popytu i podaży. Nakłady, koszty i wyniki firmy. Formy konkurencji – konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała. Struktury rynku. Wolność gospodarcza i podatki a dobrobyt. Problemy współczesnego biznesu, rola menedżera, etyka biznesu. Wprowadzenie do opisowej analityki biznesowej.


Kierowanie ludźmi
System zarządzania kadrami . Kwalifikacje kierownika.  Role w pracy grupowej. Style kierowania. Dobór kadr: rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy. Konkurs na stanowisko kierownicze.  Rozwój pracowników. Wywieranie wpływu na ludzi.


Rachunkowość finansowa i zarządcza
Istota sprawozdań finansowych. Odzwierciedlenie działań przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. Czytanie bilansu i rachunku wyników. Przepływy pieniężne. Powiązanie i analiza sprawozdań finansowych. Opracowywanie sprawozdań finansowych pro-forma i analiza wrażliwości. Zachowanie się kosztów, metody rozliczania kosztów ogólnych, rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza Cost-Volume-Profit (próg rentowności). Alokacja kosztów metodą ABC (Activity Based Costing). Koszty normatywne, analiza odchyleń kosztów normatywnych. Proces budżetowania.


Marketing
Koncepcja i istota marketingu. Model marketingu w przedsiębiorstwie. Sektorowe uwarunkowania marketingu. Kształtowanie rynku; identyfikacja rynków docelowych, segmentacja. Zachowania nabywcze klientów. Badania marketingowe. Sprzedaż, techniki sprzedaży. Plan marketingowy; marketing mix – produkt, cena, dystrybucja, promocja. Strategie marketingowe i planowanie strategiczne. Marketing międzynarodowy i e-marketing. Plan marketingowy.

Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu
Techniki komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej w organizacjach. Autoprezentacja, sztuka mówienia i przekonywania. Zasady skutecznych negocjacji. Komunikacja niewerbalna i międzykulturowa.

Finansowe koncepcje dla menedżerów
Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza. Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period). Prognozowanie strumieni pieniężnych inwestycji. Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa. Analiza ryzyka inwestycji kapitałowych – analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, metoda symulacji. Ryzyko walutowe. Firma jako inwestycja – ocena kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową.

Zarządzanie w złożonych organizacjach
Menedżer w organizacji; 10 ról menedżera, przyczyny bankructw. Struktury organizacyjne i ich projektowanie. Struktura organiczna i mechanistyczna. Zarządzanie; strategie zarządzania, model Portera, model BCG, zarządzanie sytuacją kryzysową. Podejmowanie decyzji i konflikty w organizacji. Planowanie i kontrola. Zmiany i innowacje; promocja zmian i innowacji, opór przed zmianą, planowanie zmiany.

Zarządzanie strategiczne
Istota zarządzania strategicznego, misja i cele firmy, strategie alternatywne, ocena i wybór alternatyw. Strategia w ujęciu globalnym wg M. Portera. Analiza i przygotowanie biznes planu. Konkurencja w akcji – realizacja celów strategicznych firmy w warunkach konkurencji rynkowej poprzez podejmowanie decyzji operacyjnych – decyzyjna gra symulacyjna.

Zarządzanie jakością
Strategie zarządzania przez jakość - TQM. Metody i techniki zapewnienia jakości. Zarządzanie procesowe w organizacji. Standaryzowane systemy zarządzania wg norm ISO serii 9001, 14001 oraz OHSAS  18001. Audyt systemów zarządzania. Certyfikacja wyrobów i ocena dostawcy. Kontekst funkcjonowania organizacji- podejście oparte na ryzyku. Metody i narzędzia jakości, FMEA. Oprogramowanie komputerowe w systemach zapewnienia jakości i TQM.

Zagadnienia prawne zarządzania – Rynek kapitałowy - Polska i UE
Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej oraz przesłanki ich wyboru. Przegląd i typologia spółek prawa cywilnego oraz spółek prawa handlowego. Umowa sprzedaży oraz inne rodzaje umów w polskim obrocie gospodarczym. Warunki poprawnego sporządzania kontraktów – wybrane problemy. Umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, rozwiązywanie stosunku pracy. Wiedza na temat funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego. Funkcja i rola rynku instrumentów pochodnych, w tym studia przypadków. Przeprowadzenie analizy zastosowania instrumentów finansowych w zarządzaniu portfelem kapitałowym. Procesy zarządzania finansami z wykorzystaniem podstawowych instrumentów finansowych i papierów wartościowych. Analiza danych giełdowych w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Fundusze unijne w Polsce- charakterystyka obecnych programów. Procedury aplikowania o dotacje ze środków UE.

© 2018 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)